Privacy Policy

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

 

Privacyverklaring

Damessoci√ęteit (Stichting) Hic Gaudia Sunt is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Damessoci√ęteit Hic Gaudia Sunt is gevestigd aan de Koningin Wilhelminalaan 19 te (3818 HN) Amersfoort. Mevrouw mr. I.R. Keetell-Homringhausen is de Functionaris Gegevensbescherming van Gaudia. Zij is te bereiken via het e-mailadres info@sociteitgaudia.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Damessoci√ęteit Hic Gaudia Sunt verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Woonadres
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Bankrekeningnummer
  • Foto‚Äôs
  • Overige persoons- of bedrijfsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Damessoci√ęteit Hic Gaudia Sunt verwerkt uw persoonsgegevens voor:

  • het afhandelen van uw betalingen;
  • om u te kunnen bellen, een whatsapp bericht te kunnen versturen of een e-malbericht te kunnen verzenden indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
  • Damessoci√ęteit Hic Gaudia Sunt verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Damessoci√ęteit Hic Gaudia Sunt bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De persoonsgegevens worden lokaal bewaard op de eigen server van de soci√ęteit bij de webhoster.

Delen van persoonsgegevens met derden

Damessoci√ęteit Hic Gaudia Sunt vindt uw privacy belangrijk! Daarom verklaren wij dat de gegevens die u ons hebt verstrekt enkel en alleen worden gebruikt door het bestuur en door de ledenadministratie ten behoeve van informatie en uitnodigingen voor onze soci√ęteitsavonden en andere soci√ęteitsactiviteiten. Het bestuur en de ledenadministratie houdt uw gegevens bij en wijzigt deze alleen als u dat nodig acht. Alle nieuwe aanmeldingen via het lidmaatschapsformulier komen rechtstreeks bij het bestuur en de ledenadministratie die er zorgvuldig mee omgaan. Alleen de secretaris en de penningmeester hebben de beschikking over uw banknummer(s). Wij verstrekken uw gegevens niet aan derden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Damessoci√ęteit Hic Gaudia Sunt gebruikt functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Damessoci√ęteit Hic Gaudia Sunt gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl.

De soci√ęteit beschikt over een SSL-certificaat.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Als u zich aansluit bij onze soci√ęteit verstrekt u persoonsgegevens en verleend u toestemming voor de verwerking van uw gegevens. De gegevens en foto‚Äôs zijn alleen voor aangeslotenen zichtbaar op de website. Daarna heeft u te allen tijde recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Damessoci√ęteit Hic Gaudia Sunt en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@sociteitgaudia.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen twee weken, op uw verzoek. Damessoci√ęteit Hic Gaudia Sunt wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Damessoci√ęteit Hic Gaudia Sunt neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming via het e-mailadres info@sociteitgaudia.nl.